Zapraszamy do udziału w VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

 „PSYCHOLOGIA W SŁUŻBIE RODZINY – RODZINA W CYKLU ŻYCIA”

która odbędzie się w dniach 16-17 kwietnia 2020 r. w Gdańsku.

J

Człowiek kroczy przez życie w rodzinie, z rodziną i realizuje się w kontekście relacji rodzinnych. Rodzina powinna dawać poczucie stabilności – to bezpieczna przystań, z której wyruszamy i która staje się impulsem do kształtowania drogi własnego życia. To w rodzinie rozwijamy pierwsze więzi i tworzymy swoją tożsamość. Rodzina to również dynamicznie zmieniający się system wzajemnych relacji utrzymywanych na przestrzeni życia.

Chronologia życia rodzinnego to historia zdarzeń, które miały miejsce w wewnętrznym i zewnętrznym świecie rodziny a ujawnia się ona w sposób, w jaki członkowie rodziny interpretowali te wydarzenia i reagowali na nie. I tak, w cyklu życia kontekst rodziny pochodzenia jest ważny jako źródło wzorców relacji i postaw dla rodziny prokreacyjnej czy nuklearnej. Czasem jednak rodzina może stać się niepełną lub przechodzi rekonstrukcję, a jej funkcje mogą być realizowane w inny niż planowany sposób. Z tej racji, zadaniem psychologii rodziny jest eksplorowanie złożoności indywidualnego funkcjonowania w pełnionych w życiu w coraz bardziej różnorodny sposób rolach rodzinnych, jak i analizowanie dynamiki bliskich relacji, począwszy od układów diadycznych po wielopokoleniowe.

Familiolodzy, czerpiąc z bogactwa zgromadzonej w tym obszarze wiedzy, mierzą się z nowymi zjawiskami życia społecznego przyjmując często perspektywę interdyscyplinarną, a wartość ich poszukiwań teoretyczno-empirycznych ma istotne znaczenie aplikacyjne. Terapeuci wykorzystują natomiast chronologię życia rodzinnego jako ramę, w której może nastąpić proces reedukacji.

Mamy nadzieję, że Konferencja będzie stanowić przestrzeń do dyskusji i refleksji nad zrozumieniem funkcjonowania rodziny w cyklu przechodzenia przez etapy, z których każdy jest równie ważny. Konferencja stworzy bowiem możliwości do zapoznania się z najnowszymi wynikami autorskich badań i do wymiany poglądów, jak i do poszukiwania rozwiązań  praktycznych. Zagadnienia dotyczące obszaru życia rodzinnego z perspektywy cyklu życia poruszane będą w trakcie wykładów plenarnych, sympozjów i sesji plakatowych.

Proponowane obszary tematyczne:

 • Początki życia rodzinnego – podejmowanie ról małżeńskich i rodzicielskich
 • Adolescenci i „wyłaniający się” dorośli w rodzinie i wobec życia rodzinnego
 • Bliskie związki i więzi w cyklu życia rodziny
 • Relacje partnerskie i małżeńskie a relacje rodzinne
 • Rodzicielstwo jako wyzwanie i wyzwania rodzicielstwa
 • Międzypokoleniowe relacje rodzinne w cyklu życia
 • Rodzeństwo w cyklu życia
 • Rodzina w końcowych fazach cyklu życia
 • Zaburzenia relacji rodzinnych w cyklu życia
 • Nowe zjawiska w obszarze życia rodzinnego – perspektywa interdyscyplinarna

Formy uczestnictwa:

 • Sympozjum
 • Referat
 • Plakat

Zaproszenie do udziału w Konferencji przyjęły:

prof. dr hab. Teresa Rostowska
dr hab. Lucyna Bakiera, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Iwona Grzegorzewska, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego
dr hab. Iwona Janicka, profesor Uniwersytetu Łodzkiego
dr hab. Alicja Kalus, profesor Uniwersytetu Opolskiego
dr hab. Grażyna Kmita
dr hab. Elżbieta Rydz, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

 

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania swoich propozycji udziału
 4

Przewodnicząca Konferencji: dr hab. Maria Kaźmierczak, profesor nadzwyczajny
Sekretarz Konferencji: dr Aleksandra Lewandowska-Walter